Events 2022-23

 

Veer Narmad South Gujarat Univercity

HAR GHAR TIRANGA

HAR GHAR TIRANGA

SNAKE SEMINAR 21-07-2022

SNAKE SEMINAR 21-07-2022

SEMINAR 16-07-2022

SEMINAR 16-07-2022

Guru Purnima 2022

Guru Purnima 2022

Guru Purnima 2022

Guru Purnima 2022

Seminar

Seminar

International Yoga Day 21/07/2022

International Yoga Day 21/07/2022

International Yoga Day 21/07/2022